Regulamin imprezy

Z Limes Mundi
Skocz do: nawigacja, szukaj
 1. Znajomość i przestrzeganie regulaminu obowiązuje każdego uczestnika podczas trwania imprezy.
 2. Ilość uczestników nie przekracza 200 osób, a larp Limes Mundi nie jest imprezą masową.
 3. Uczestnik podlega regulaminowi od momentu wejścia na teren imprezy, aż do jego opuszczenia.
 4. Teren imprezy obejmuje Stanicę Harcerską Orle Gniazdo, prywatną plażę, jezioro Lednickie oraz teren lasu określony przez organizatora. Jezdnia nie jest terenem gry.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry.
 6. Organizatorzy nie zapewniają bezpieczeństwa na czas trwania imprezy, każdy uczestnik odpowiada sam za własne bezpieczeństwo.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe na mieniu lub zdrowiu uczestników gry. Podpisując regulamin każdy uczestnik wyraża zgodę na uczestnictwo w grze i przyjmuje do wiadomości zagrożenia jakie mogą być z tym związane.
 8. Każdy uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualnie poniesione lub wyrządzone szkody.
 9. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że na terenie imprezy znajdują się miejsca i przedmioty potencjalnie niebezpieczne, mogące wywołać uszczerbek na zdrowiu lub mieniu: jezioro, nierówny teren, otwarty ogień, wysokie, powalone i spróchniałe drzewa, cierniste krzewy, wystające korzenie i gałęzie, dzikie zwierzęta, insekty (komary i kleszcze), jezdnia, elementy scenografii (dyby, tablice ogłoszeń, drewniane meble oraz studnia), a także drewniane budynki. Ponadto uczestnik może być narażony na niskie lub wysokie temperatury, wynikające z uwarunkowań pogodowych.
 10. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że w czasie imprezy narażeni są na:
  • obrażenia fizyczne wynikające z walki bronią larpową (bronią bezpieczną);
  • stres związany z uczestnictwem w grze, przebywaniem w ciemności, byciem celem naumyślnego straszenia, związania itp.;
  • ekspozycję na dużą ilość dymu (ognisko, świece dymne i flary);
  • głośne dźwięki;
  • ostre światło, migające światło, przebywanie w niedoświetlonych pomieszczeniach;
  • choroby odkleszczowe (boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu);
  • choroby i zatrucia układu pokarmowego;
  • pogryzienie przez insekty: komary, mrówki, itp.;
  • utopienie lub podtopienie;
  • podpalenia lub poparzenie ;
  • potrącenie;
  • obrażenia fizyczne wynikłe z popchnięcia, szturchnięcia lub szarpaniny;
  • obrażenia fizyczne takie jak skręcenie stawu, złamanie kończyny, otarcia i skaleczenia;
  • obrażenia fizyczne w wyniku oberwania się gałęzi, zawalenia drzewa lub innego elementu konstrukcji drewnianej;
 11. Uczestnikom zakazuje się:
  • wchodzenie na konstrukcje drewniane na terenie Stanicy Harcerskiej, a także w lesie na płoty, ogrodzenia oraz teren szkółek leśnych.
  • wchodzenia na pola uprawne. Obszar ten jest wyłączony z gry, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników wkraczających na ten teren.
  • spożywania, rozprowadzania oraz posiadania substancji psychoaktywnych:narkotyków i dopalaczy.
  • podejmowania działań niebezpiecznych takich jak: wypływanie na środek jeziora bez odpowiednich zabezpieczeń; przenoszenie lub samowolne rozpalanie ognia, używanie do walki ciężkich przedmiotów itp.
 12. Podpisując regulamin oświadczam, że nie mam wad ukrytych, które mogą wykluczyć mnie z udziału w imprezie. W szczególności dotyczy to chorób przewlekłych oraz uczuleń.
 13. W razie wystąpienia takich chorób u uczestnika, ma on obowiązek poinformować o tym organizatora na piśmie. Organizator dołoży starań, by ustrzec go przed negatywnymi czynnikami, ale uczestnik biorąc udział w imprezie bierze za siebie i swój stan zdrowia pełną odpowiedzialność i przyjmuje do świadomości, że organizator nie jest w stanie zagwarantować mu bezpieczeństwa.
 14. Organizator przed rozpoczęciem gry przeprowadza inspekcję bezpieczeństwa broni larpowej. Mimo to nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne urazy spowodowane jej użytkowaniem lub jej zniszczenie. Pełna odpowiedzialność za konsekwencje takich zdarzeń ponosi użytkownik broni.
 15. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko za zgoda rodziców i pod kuratelą zaakceptowanego przez nich pełnoletniego opiekuna. Odpowiednie dokumenty muszą trafić do organizatora przed rozpoczęciem imprezy na stanowisko akredytacyjne.
 16. Za postępowanie niepełnoletnich uczestników larpa odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 17. Podstawą uczestnictwa w imprezie jest przekazanie organizatorowi składki za uczestnictwo. Organizatorzy nie będą zwracali składki osobom, które z winy własnej lub niezależnej od nich, nie wezmą udziału w grze.
 18. Składka zbierana przez organizatora, przeznaczona jest na cele niekomercyjne, a organizatorzy nie czerpią żadnych korzyści materialnych z organizowania imprezy.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu na imprezę lub usunięcia z imprezy uczestników naruszających regulamin.
 20. Jakiekolwiek bójki (niezgodne z zasadami) będą natychmiast przerywane, a ich uczestnicy usuwani z terenu gry.
 21. Osoby nietrzeźwe nie zostaną do imprezy dopuszczone.
 22. Podczas trwania imprezy zabronione jest spożywanie alkoholu oraz palenie przez osoby niepełnoletnie.
 23. W czasie trwania imprezy surowo zakazuje się stosowania wszelkich narkotyków. Ich posiadanie będzie podstawą do wezwania policji.
 24. Uczestnicy larpa są zobowiązani szanować przyrodę. Bezwzględnie zabronione jest niszczenie przyrody. Każdy uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody.
 25. Nie wolno zaśmiecać/zanieczyszczać terenu gry. Śmieci należy sprzątać we własnym zakresie, zgodnie z zasadami ich segregowania. Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady, będą zobowiązani do przebrania śmieci celem ich posortowania.
 26. Zakaz zaśmiecania terenu gry obejmuje także jezioro i teren leśny: nie wolno pozostawiać w nim śmieci, wyrzucać niedopałków, ani pozostawiać elementów gry po zakończeniu imprezy.
 27. Po zakończeniu larpa wszyscy uczestnicy są zobowiązani pomóc w uprzątnięciu terenu gry.
 28. Na terenie gry zabronione jest używanie jakiegokolwiek ognia, za wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych na ogniska. Zakaz obejmuje wszelkiego rodzaju pochodnie, świece, kadzidła, latarnie itp. Prawo do odstępstwa od tego punktu mają tylko organizatorzy.
 29. Zabrania się używania ognia (łącznie z świeczkami, podgrzewaczami i kadzidłami) oraz urządzeń elektrycznych (np. czajników, suszarek, prostownic) w budynkach znajdujących się na terenie gry.
 30. Uczestnikom nie wolno wychodzić poza teren gry, w szczególności wkraczać na tereny oznaczone jako prywatne.
 31. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu, łamiące zasady gry lub w inny sposób zakłócające jej przebieg otrzymają ostrzeżenie. Osoba która otrzymała drugie ostrzeżenie jest usuwana z gry.

Podpisanie regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, pesel, telefon oraz adres) przez organizatorów larpa Limes Mundi w celu przeprowadzenia akredytacji, pilnowania obecności uczestników imprezy i udostępnienie ich w razie wypadku lub interwencji policji oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku poprzez fotografie i filmy, sporządzone w czasie trwania imprezy w celach promocyjnych i pamiątkowych.